روسی

دختران تابستان, دوربین, برهنه عکس . روسی, در فرهنگ, هلند انجمن