هند

, نقاشی رنگ و روغن, فلپس ، هندی, عشق سگ نوار پس از شستن رنگ