ته قنداق تفنگ بزرگ

مامان عاشق, دی وی دی کردن . ته بزرگ زیبا, مشاهیر برهنه, رفتن تمام راه را در انجمن داستان